Đánh giá tác động môi trường là một bước rất quan trọng trước khi thực hiện một dự án nào đó. Đây không chỉ đơn thuần là nghĩa vụ đối với môi trường mà còn lại nghĩa vụ pháp lý bắt buộc trong 1 số trường hợp luật định. 

Đối tượng nào phải đánh giá tác động môi trường?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 18 và khoản 1 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì đối tượng phải đánh giá tác động môi trường là chủ dự án hoặc tổ chức tư vấn được chủ dự án thuê mà dự án đó thuộc 1 trong những trường hợp sau:

Dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

 Dự án có sử dụng đất của khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu di tích lịch sử - văn hóa, khu di sản thế giới, khu dự trữ sinh quyển, khu danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

Dự án có nguy cơ tác động xấu đến môi trường.

Để thuận tiện hơn trong việc xác định dự án nào phải thực hiện đánh giá tác động môi trường, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 18/2015/NĐ- CP, trong đó có đính kèm theo danh mục những dự án phải thực hiện đánh giá tác động môi trường một cách tương đối chi tiết căn cứ vào tiêu chí được nêu tại Điều 18 Luật Bảo vệ môi trường 2014. 

Thời điểm thực hiện đánh giá tác động môi trường?

Căn cứ vào khoản 2 Điều 19 Luật Bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị dự án. Hay nói cách khác là vào thời điểm dự án chưa chính thức được khởi công.