VIETECO Việt Nam xin giới thiệu với bạn đọc một số bộ luật của Việt Nam liên quan đến lĩnh vực đầu tư và bảo vệ môi trường như sau:

 

1. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

2. Luật an toàn, vệ sinh lao động 2015

Hiệu lực: 01/07/2016

Tình trạng: Còn hiệu lực

3. Luật Đầu tư 2014

Hiệu lực: 01/07/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

4. Luật bảo vệ môi trường 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

5. Luật Xây dựng 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

6. Luật Đầu tư công 2014

Hiệu lực: 01/01/2015

Tình trạng: Còn hiệu lực

7. Luật đất đai 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

8. Luật đấu thầu 2013

Hiệu lực: 01/07/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

 9. Luật khoa học và công nghệ năm 2013

Hiệu lực: 01/01/2014

Tình trạng: Còn hiệu lực

10. Luật tài nguyên nước 2012

Hiệu lực: 01/01/2013

Tình trạng: Còn hiệu lực

 

11. Luật khoáng sản 2010

Hiệu lực: 01/07/2011

Tình trạng: Còn hiệu lực

12. Luật thuế bảo vệ môi trường 2010

Hiệu lực: 01/01/2012

Tình trạng: Còn hiệu lực

13. Luật thuế tài nguyên năm 2009

Hiệu lực: 01/07/2010

Tình trạng: Còn hiệu lực

14. Luật Công nghệ cao 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

15. Luật đa dạng sinh học 2008

Hiệu lực: 01/07/2009

Tình trạng: Còn hiệu lực

16. Luật Chuyển giao công nghệ 2006

Hiệu lực: 01/07/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

17. Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Hiệu lực: 01/01/2007

Tình trạng: Còn hiệu lực

18. Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004

Hiệu lực: 01/04/2005

Tình trạng: Còn hiệu lực

19. Luật di sản văn hóa 2001

Hiệu lực: 01/01/2002

Tình trạng: Còn hiệu lực

20. Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân 1989

Hiệu lực: 11/07/1989

Tình trạng: Còn hiệu lực