Tùy quy định của từng quốc gia, tổ chức quốc tế nhưng nhìn chung phần lớn các quy trình Đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA) hoặc ĐTM (EIA) được thực hiện theo các bước ở hình sau:

Nguồn: WB, A Guide to Biodiversity for the Private Sector. the Social and Environmental Impact Assessment Process.