Bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp bách và không thể xem nhẹ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Một trong những công cụ quan trọng trong việc bảo vệ môi trường luôn được Đảng và Nhà nước coi trọng là hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường. Định hướng xây dựng, hoàn thiện pháp luật về môi trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế bền vững, thực hiện tốt các cam kết quốc tế của Việt Nam

       Luật bảo vệ môi trường năm 2014 có sự thay đổi về nội dung của thuật ngữ môi trường, với quan điểm coi con người là một thành phần của môi trường và tác động qua lại với các thành phần khác của môi trường nhằm quy định rõ trách nhiệm ứng xử với môi trường của con người.

        Luật BVMT 2014 gồm 20 chương, 170 điều và kế thừa những nội dung và cấu trúc cơ bản của Luật BVMT 2005; khắc phục hạn chế của những điều khoản thiếu tính thực thi; luật hóa những chủ trương, chính sách mới về BVMT; mở rộng và cụ thể hóa một số nội dung về BVMT; xử lý những trùng lặp và mâu thuẫn với các luật khác để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; tạo tiền đề pháp lý để xây dựng các nghị định về BVMT và xây dựng các luật về bảo vệ các thành phần môi trường.