DANH MỤC QUY CHUẨN VIỆT NAM
VỀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG & GIAO THÔNG, MÔI TRƯỜNG, CƠ-ĐIỆN,
PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY & AN TOÀN LAO ĐỘNG
 

STT

Ký hiệu quy chuẩn

Tên quy chuẩn

Cơ quan ban hành

Số văn bản & 
ngày ban hành

QUY CHUẨN VỀ XÂY DỰNG

1

 

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập I

Bộ Xây dựng

682/BXD-CSXD

14/12/1996

2

 

Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam – Tập II & III

Bộ Xây dựng

439/BXD-CSXD

25/09/1997

3

 

Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình

Bộ Xây dựng

47/1999/QĐ-BXD

21/12/1999

4

QCXDVN 01:2008/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng

Bộ Xây dựng

04/2008/QĐ-BXD

03/04/2008

5

QCVN 02:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về số liệu điều kiện tự nhiên dùng trong xây dựng

Bộ Xây dựng

29/2009/TT-BXD

14/08/2009

6

QCVN 03:2012/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nguyên tắc phân loại, phân cấp công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật đô thị

Bộ Xây dựng

12/2012/TT-BXD

28/12/2012

7

QCXDVN 05:2008/BXD

Nhà ở và công trình công cộng- An toàn sinh mạng và sức khỏe

Bộ Xây dựng

09/2008/QĐ-BXD

06/06/2008

8

QCVN 07:2016/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật

Bộ Xây dựng

01/2016/TT-BXD

01/02/2016

9

QCVN 08:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị

Bộ Xây dựng

28/2009/TT-BXD

14/08/2009

10

QCVN 09:2013/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Bộ Xây dựng

15/2013/TT-BXD

26/09/2013

11

QCVN 10:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng công trình đảm bảo người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Bộ Xây dựng

21/2014/TT-BXD
29/12/2014

12

QCVN 14:2009/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
Quy hoạch xây dựng nông thôn

Bộ Xây dựng

32/2009/TT-BXD

10/09/2009

13

QCVN 16:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng

15/2014/TT-BXD

15/09/2014

14

QCVN 01:2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu

Bộ Công thương

11/2013/TT-BC

18/6/2013

15

QCVN 10:2015/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước

Bộ Công thương

47/2015/TT-BCT

11/12/2015

16

QCVN 7:2011/BKHCN

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép làm cốt bê tông

Bộ Khoa học – Công nghệ

21/2011/TT-BKHCN

22/09/2011

17

QCVN 04:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới tọa độ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

06/2009/TT-BTNMT

18/06/2009

18

QCVN 11 : 2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng lưới độ cao

Bộ Tài nguyên và Môi trường

11/2008/QĐ-BTNMT

18/12/2008

19

QCVN 01:2013/BVHTTDL

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rạp chiếu phim

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

16/2013/TT-BVHTTDL

25/12/2013

QUY CHUẨN VỀ MÔI TRƯỜNG

1

QCVN 01-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

Bộ Tài nguyên và Môi trường

11/2015/QĐ-BTNMT

31/03/2015

2

QCVN 02:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường

27/2012/QĐ-BTNMT

28/12/2012

3

QCVN 03-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của một số kim loại nặng trong đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

64/2015/TT-BTNMT

21/12/2015

4

QCVN 05: 2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

32/2013/TT-BTNMT
25/10/2013

5

QCVN 06: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong  không khí xung quanh

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/2009/TT-BTNMT

07/10/ 2009

6

QCVN 07: 2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

7

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt

Bộ Tài nguyên và Môi trường

65/2015 /TT-BTNMT

21/12/2015

8

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

66/2015/TT-BTNMT

21/12/2015

9

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển

Bộ Tài nguyên và Môi trường

67/2015/TT-BTNMT

21/12/2015

10

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biến thủy sản

Bộ Tài nguyên và Môi trường

77/2015/TT-BTNMT

31/12/2015

11

QCVN 12-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp giấy và bột giấy

Bộ Tài nguyên và Môi trường

12/2015/TT-BTNMT

31/03/2015

12

QCVN 13-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Bộ Tài nguyên và Môi trường

13/2015/TT-BTNMT

31/03/2015

13

QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/2008/QĐ-BTNMT

31/12/2008

14

QCVN 15:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

16/2008/QĐ-BTNMT

31/12/2008

15

QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

16

QCVN 20:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với  một số chất hữu cơ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

17

QCVN 21:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

18

QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp nhiệt điện

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

19

QCVN 23:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất xi măng

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

20

QCVN 25:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

25/2009/TT-BTNMT

16/11/ 2009

21

QCVN 26:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn

Bộ Tài nguyên và Môi trường

39/2010/TT-BTNMT

16/12/ 2010

22

QCVN 27:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung

Bộ Tài nguyên và Môi trường

39/2010/TT-BTNMT

16/12/ 2010

23

QCVN 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải y tế

Bộ Tài nguyên và Môi trường

39/2010/TT-BTNMT

16/12/ 2010

24

QCVN 29:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của kho và cửa hàng xăng dầu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

39/2010/TT-BTNMT

16/12/ 2010

25

QCVN 30:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

27/2012/QĐ-BTNMT

28/12/2012

26

QCVN 34:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ

Bộ Tài nguyên và Môi trường

42/2010/TT-BTNMT

29/12/2010

27

QCVN 40:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp

Bộ Tài nguyên và Môi trường

47/2011/TT-BTNMT

28/12/2011

28

QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường

32/2013/TT-BTNMT

25/10/2013

29

QCVN 51:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất thép

Bộ Tài nguyên và Môi trường

32/2013/TT-BTNMT

25/10/2013

30

QCVN 52:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp sản xuất thép

Bộ Tài nguyên và Môi trường

32/2013/TT-BTNMT

25/10/2013

31

QCVN 54:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng xử lý hóa chất bảo vệ thực vật hữu cơ khó phân hủy tồn lưu theo mục đích sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường

43/2013/TT-BTNMT

25/12/2013

32

QCVN 55:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm

Bộ Tài nguyên và Môi trường

57/2013/TT-BTNMT

31/12/2013

33

QCVN 56:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tái chế dầu thải

Bộ Tài nguyên và Môi trường

57/2013/TT-BTNMT

31/12/2013

34

QCVN 60-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

Bộ Tài nguyên và Môi trường

76/2015/TT-BTNMT

31/12/2015

35

QCVN 61-MT:2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt

Bộ Tài nguyên và Môi trường

03/2016/TT-BTNMT

10/03/2016

36

QCVN 62-MT:2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

Bộ Tài nguyên và Môi trường

04/2016/TT-BTNMT

29/04/2016

37

QCVN 01:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống

Bộ Y tế

04/2009/TT – BYT

17/6/2009

38

QCVN 02:2009/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt

Bộ Y tế

05/2009/TT – BYT 
17/06/ 2009

39

QCVN 01:2011/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà tiêu. Điều kiện đảm bảo hợp vệ sinh

Bộ Y tế

27/2011/TT – BYT

24/6/2011

QUY CHUẨN VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG

1

QCVN 01:2008/BLDTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động nồi hơi và bình chịu áp lực

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

64/2008/QĐ-BLĐTBXH 
27/11/2008

2

QCVN 2:2011/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy điện

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

08/2011/TT-BLĐTBXH
22/04/2011

3

QCVN 3:2011/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

20/2011/TT-BLĐTBXH
29/07/2011

4

QCVN 7:2012/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

05/2012/TT–BLĐTBXH
30/03/2012

5

QCVN 12:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn thao tác treo

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

36/2013/TT-BLĐTBXH 
30/12/2013

6

QCVN 14:2013/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với ống cách điện có chứa bọt và sào cách điện dạng đặc dùng để làm việc khi có điện

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

38/2013/TT-BLĐTBXH
30/12/2013

7

QCVN 18:2014/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong xây dựng

Bộ Xây dựng

14/2014/TT-BXD
05/09/2014

8

QCVN 20:2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với sàn nâng dùng để nâng người

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

48/2015/TT-BLĐTBXHD
08/12/2015

9

QCVN 21:2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với hệ thống lạnh

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

50/2015/TT-BLĐTBXH
8/12/2015

10

QCVN 22:2015/BLĐTBXH

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với Hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định bằng kim loại

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

49/2015/TT-BLĐTBXH
8/12/2015

11

QCVN 04:2013/BCT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng bằng thép

Bộ Công Thương

18/2013/TT-BCT
31/7/2013

QUY CHUẨN LIÊN QUAN ĐẾN NƠI LÀM VIỆC

1

QCVN 21:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về về điện từ trường tần số cao - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số cao tại nơi làm việc

Bộ Y tế

21/2016/TT-BYT

30/06/2016 

2

QCVN 22:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chiếu sáng - mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc

Bộ Y tế


22/2016/TT-BYT

30/06/2016

3

QCVN 23:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bức xạ tử ngoại - mức tiếp xúc cho phép bức xạ tử ngoại tại nơi làm việc

Bộ Y tế

23/2016/TT-BYT

30/06/2016

4

QCVN 24:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc

Bộ Y tế

24/2016/TT-BYT 

30/06/2016

5

QCVN 25:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về điện từ trường tần số công nghiệp - mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi làm việc

Bộ Y tế

25/2016/TT-BYT 

30/06/2016

6

QCVN 26:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc

Bộ Y tế

26/2016/TT-BYT

30/06/2016

7

QCVN 27:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về rung - giá trị cho phép tại nơi làm việc

Bộ Y tế

27/2016/TT-BYT 

30/06/2016

8

QCVN 29:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bức xạ ion hóa - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ ion hóa tại nơi làm việc

Bộ Y tế

29/2016/TT-BYT

30/06/2016

9

QCVN 30:2016/BYT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bức xạ tia X - giới hạn liều tiếp xúc bức xạ tia X tại nơi làm việc

Bộ Y tế

30/2016/TT-BYT

30/06/2016