DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ MÔI TRƯỜNG   

                                             

VĂN BẢN

BAN HÀNH

HIỆU LỰC

Thông tư 08/2017/TT-BXD quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

16/05/2017

01/07/2017

Thông tư 07/2017/TT-BXD hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

15/05/2017

01/07/2017

Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/04/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

11/04/2017

01/06/2017 - 30/06/2019

Nghị định số 33/2017/NĐ-CP ngày 03/04/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

03/04/2017

20/05/2017

Thông tư 02/2017/TT-BTC ngày 06/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường

06/01/2017

22/02/2017

Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

24/12/2016

01/01/2017

Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

18/11/2016

01/02/2017

Nghị định số 154/2016/NĐ-CP ngày 16/11/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

16/11/2016

01/01/2017

Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

24/8/2016

10/10/2016

Nghị định sô 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 1/7/2016 Quy định 1 số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên môi trường

1/7/2016

01/07/2016

Thông tư 18/2016/TT-BNNPTNT ngày 24/6/2016 của  Thủ tướng Chính phủ về Quy định 1 số nội dung về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ NNPTNT quản lý

24/06/2016

10/08/2016

Quyết định số 971/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng đính chính Thông tư 03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

29/04/2016

01/05/2016

Thông tư 03/2016/TT-BTNMT ngày 10/3/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường

10/03/2016

1/5/2016

Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường

31/08/2016

 

Nghị định số 119/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu

23/08/2016

10/10/2016

Quyết định số 1463/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án phát triển mạng lưới doanh nghiệp dịch vụ môi trường đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

22/07/2016

22/07/2016

Quyết định Số: 589/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng phát triển thoát nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn 2050

06/04/2016

06/04/2016

Nghị định số 12/2016/NĐ-CP của Chính phủ : Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

19/02/2016

01/05/2016

Thông tư 212/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động bảo vệ môi trường quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường.

31/12/2015

15/02/2016

 Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

27/11/2015

 

Thông tư số 35/2015/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định về bảo vệ môi trường ngành công thương

27/10/2015

10/12/2015

Thông tư số 32/2015/TT-BCT của Bộ Công thương Quy định về phát triển dự án và Hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn

08/10/2015

07/12/2015

Thông tư 41/2015/TT-BTNMT về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

09/09/2015

27/10/2015

Thông tư số 132/2015/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Quỹ Bảo vệ Môi trường Việt Nam

28/08/2015

01/01/2016

Thông tư số 32/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải Quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

24/07/2015

10/09/2015

Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT của Bộ TN&MT Quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển

28/05/2015

20/07/2015

Công văn số 623/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ : V/v thực hiện thí điểm DA áp dụng "Công nghệ sử dụng CTR sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở VN"

05/05/2015

 

Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý chất thải và phế liệu

24/04/2015

15/06/2015

 Quyết định số 506/QĐ-BTNMT của Bộ TN&MT Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực nhà nước của Bộ Tài nguyên & Môi trường năm 2014

05/03/2015

 

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

14/02/2015

01/04/2015

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

14/02/2015

01/04/2015

Nghị định số 03/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường

06/01/2015

01/03/2015

Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

31/12/2014

20/02/2015

Nghị định số 127/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

31/12/2014

15/02/2015

Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất

19/12/2014

05/02/2015

Quyết định số 1696/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về một số giải pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất phân bón để làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng

23/09/2014

 

Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường

25/08/2014

 

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về thoát nước và xử lý nước thải

06/08/2014

01/01/2015

Thông tư 20/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

15/07/2014

01/09/2014

Quyết định số 879/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược phát triển công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035

09/06/2014

 

Thông tư số 52/2014/TT-BTC của bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

24/05/2014

10/06/2014

Quyết định số 31/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án phát điện sử dụng chất thải rắn tại Việt Nam

05/05/2014

20/06/2014

 Thông báo số 150/TB-VPVP Ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về tình hình triển khai thực hiện Chương trình xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011-2020.

10/04/2014

 

Quyết định số  166/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

21/01/2014

 

Quyết định số  2612/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Phê duyệt Chiến lược sử dụng công nghệ sạch giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

30/12/2013

 

Thông tư liên tịch số 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích

30/12/2013

15/02/2014

 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

14/11/2013

30/12/2013

 Thông tư số 31/2013/TT-BYT của bộ Y tế Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện

15/10/2013

01/12/2013

Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020

01/10/2013

01/10/2013