Đo vi khí hậu                                        Lấy mẫu môi trường không khí khu vực văn phòng                                        Lấy mẫu nước thải

 

                                          

 

                    Lấy mẫu nước ngầm                                                        Lấy mẫu không khí                                                              Lấy mẫu nước mặt